รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ ห้องคลอด
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมวิชาการสัญจรสู่ผู้ปฏิบัติงานด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
สถานที่ไปราชการ ห้องประชุมอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว พิมพ์ผกา กำหอม   เบอร์โทร 0610280042
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 02-06-2560  ถึง  02-06-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:00:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสมฤทัย ศิลปชัย

2.น.ส.สุภานี คุณมี

3.นายวีรยุทธ พูลสวัสดิ์

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-05-31 11:58:49
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก