รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานผู้ป่วยนอก
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมพัฒนาระบบบริการ Servic plan
สถานที่ไปราชการ โงพยาบาลอุดร
ผู้ขอใช้รถ นาง วัชรินทร์ หอมอ้ม   เบอร์โทร 0942848528
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 25-05-2560  ถึง  25-05-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 12:00:00 - 16:00:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.วัชรินทร หอมอ้ม

2.ลดาวัลย์ ชุติมาโชติ

3.จันทลา เสริมทรง

ผลการอนุมัต ไม่อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-05-23 11:00:35
หมายเหตุ เนื่องจากไม่มี พขรและรถยนต์ ติดราชการดังนี้1.ออกหน่วย รพ.สต 2.ออกหน่วยบุญบั้งไฟ 3.พานายสุบินต์ไปฝังเข็มที่ รพ.ห้วยเกิ้ง จบข่าว

กลับสู่หน้าแรก