รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานพัสดุ
เรื่องที่ขอไปราชการ ซื้อพัสดุ
สถานที่ไปราชการ แม็คโคร อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว จิราพร วรางกูร   เบอร์โทร 0885718681
รถที่ให้บริการ กระบะเชฟ กฉ 9807
วันที่ใช้รถ 23-05-2560  ถึง  23-05-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 10:30:00 - 14:00:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-05-22 13:33:25
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก