รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ PCU
เรื่องที่ขอไปราชการ นำทีมพี่เลี้ยงออกนิเทศ/ประเมิน รพ.สต.๕ดาว ๕ ดี ในเขตอำเภอศรีธาตุ
สถานที่ไปราชการ รพ.สต.ในเขตอำเภอศรีธาตุ
ผู้ขอใช้รถ นาง สุวรรณา ร่มวาปี   เบอร์โทร 0834153341
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 22-05-2560  ถึง  26-05-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 08:30:00 - 16:00:00
พขร นาย อารมย์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นายเฉลิมชัย สถาวรินทุ

2.นส.สมบุญ ธนบดีวิวัฒน์

3.ทันตแพทย์ยุทธนา พาฤทธิ์

4.นส.องุ่น รินทรึก

5.นางรัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์

6.นายสราวุธ ละชินลา

7.นส.นันทินี โคตมะณี

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-05-20 11:04:51
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก