รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ กายภาพ
เรื่องที่ขอไปราชการ พาคนพิการขาขาดไปรับขาเทียมพระราชทาน จำนวน4คน
สถานที่ไปราชการ ศูนย์การค้าแพตตินัม
ผู้ขอใช้รถ นางสาว เอมอร แพงมาลา   เบอร์โทร 0933264154
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 19-05-2560  ถึง  19-05-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:00:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-05-17 09:51:16
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก