รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ กายภาพ
เรื่องที่ขอไปราชการ พาผู้พิการขาขาดจำนวน5คน เข้าไปทำขาเทียม
สถานที่ไปราชการ ณ ศูนย์การค้า168 แพลตินั่ม อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว เอมอร แพงมาลา   เบอร์โทร 0933264154
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 16-05-2560  ถึง  17-05-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:00:00 - 18:00:00
พขร นาย อารมย์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.เอมอร แพงมาลา

2.คนพิการ

3.คนพิการ

4.คนพิการ

5.คนพิการ

6.คนพิการ

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-05-15 09:06:04
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก