รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ คลินิกพิเศษ
เรื่องที่ขอไปราชการ ไปส่งเพื่อนำเด็กนักเรียนโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมเข้าประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE และคุณเนตรณพิศ มณีโชติ เป็นกรรมการร่วม
สถานที่ไปราชการ สสจ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง เนตรณพิศ มณีโชติ   เบอร์โทร 097-319295
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 04-12-2558  ถึง  04-12-2558
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:00:00 - 12:00:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสาวอรฤดี คุยบุตร

2.นายเหลี่ยมลักษณ์ นะวะสิมมา

3.นางสาวปิยะรัตน์ ชมภูพื้น

4.นางสาวรุ่งกันยา โพธิ์ชัยแสน

5.นายนรากร วงษ์โคตร

ผลการอนุมัต ไม่อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2015-12-03 10:22:02
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก