รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ PCU
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมผู้ประสานงานการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
สถานที่ไปราชการ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง สุวรรรณา ร่มวาปี   เบอร์โทร 0834153341
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 15-05-2560  ถึง  15-05-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 17:00:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางณัฐต์ณิชา หนูทอง

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-05-11 11:26:42
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก