รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานประกัน
เรื่องที่ขอไปราชการ การปรับปรุงการใช้งานระับบสินไหมอัตโตมัติ
สถานที่ไปราชการ โรงแรมประจักษ์ตรา อ.เมือง จ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว นงลักษณ์ สิมมา   เบอร์โทร 098-617585
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 25-04-2560  ถึง  25-04-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 13:30:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-04-19 09:57:14
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก