รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ คลินิกพิเศษ
เรื่องที่ขอไปราชการ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการเข้าถึงบริการตรวจหาเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย
สถานที่ไปราชการ ณ หอประชุมอินทรีย์ กองกำกับการ ๔ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อ.เมือง จ.อุดรธาน
ผู้ขอใช้รถ นาง เนตรณพิศ มณีโชติ   เบอร์โทร 0973192959
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 22-04-2560  ถึง  22-04-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 21:00:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสาวกาญจนา เจริญกิจติกุล

2.นายฑิชา เข็มไท

3.นายเปรมปรีดิ์ สาคร

4.นายอภิชาติ ภูครองนาค

5.นายรัตนาภรณ์ สิมพา

6.นายพีรพัฒน์ กาลวิบูลย์

7.นายวีระพงษ์ นิโรช

8.นายทรงชัย โมบุตรศรี

ผลการอนุมัต ไม่อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-04-18 16:08:58
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก