รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานบริหารทั่วไป
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุม ขรก.บำเน็จบำนาญ
สถานที่ไปราชการ สสจ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว โสภิต จวบลอย   เบอร์โทร 0841112346
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 19-04-2560  ถึง  20-04-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 07:30:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสาวโสภิต จวบลอย

2.นายวรเดช กำยาน

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-04-18 09:50:15
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก