รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ DPAC
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมเชิงปฏิบัติการฯพิธีมอบโล่/ใบปรักาศเกียรติคุณ แก่ผู้สูงอายุ อายุ 80 ปีขึ้นไป ในวันที่10 เม.ย.60
สถานที่ไปราชการ โรงแรมแกรนด์นาคา อ.เมือง จ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาย นิคมสินธ์ุ มาตรทวี   เบอร์โทร 0863173180
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 10-04-2560  ถึง  10-04-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางจรวย กงลา

2.นางลำใย

3.นายสำลี บุตตะไทย

4.นางจันไล วิบูลย์กุล

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-04-07 14:35:14
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก