รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ คลินิกพิเศษ
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมจัดเตรียมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
สถานที่ไปราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว กาญจนา เจริญกิจติกุล   เบอร์โทร 230
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 02-12-2558  ถึง  02-12-2558
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 12:00:00 - 16:00:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางเนตรณพิศ มณีโชติ

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2015-12-02 11:52:26
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก