รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานผู้ป่วยนอก
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมเตรียมโครงการตรวจมะเร็งเต้านม
สถานที่ไปราชการ สสจ.อุดร
ผู้ขอใช้รถ นาง วัชรินทร์ หอมอ้ม   เบอร์โทร 0942848528
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 03-04-2560  ถึง  03-04-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย ธนวัช คุยบุตร   เบอร์โทร 0921453900
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสุวรรณา ร่มวาปี

2.นางวัชรินทร์ หอมอ้ม

3.นางสาวพิชชาญ เพชรชู

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-03-31 15:42:45
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก