รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ อุบัติเหตุฉุกเฉิน
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมการบันทึกสาเหตุการตาย และPNC Stroke
สถานที่ไปราชการ รพ.อุดร
ผู้ขอใช้รถ นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์   เบอร์โทร 0845196390
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 28-03-2560  ถึง  29-03-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 18:00:00
พขร นาย ธนวัช คุยบุตร   เบอร์โทร 0921453900
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสาวเอื้อมพร

2.นายพงศธร

3.นายสราวุธ

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-03-27 11:30:12
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก