รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ PCU
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมโครงการพัฒนาระบบบริการดำเนินการชะลอไตเสื่อม
สถานที่ไปราชการ ห้องประชุมทองกวาว สสจ.อุดร
ผู้ขอใช้รถ นางสาว ภัสราภรณ์ คุยบุตร   เบอร์โทร 095-229116
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 23-03-2560  ถึง  23-03-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย ประดิษฐ์ วาทโยธา   เบอร์โทร 0804060848
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางมลเทียร นวนชัยดี ผู้ใหญ่บ้านป่าปอแดง

2.นางเตียม แก้วบ่อ ประธาน อสม.

3.นางสมร สิมพา ประธาน อสม.

4.นางประยูร อุปสิทธฺ์ ประธาน อสม.

5.นางพรรณธร จันทแจ่ม

6.นางมะโนรีย์ นารัตน์โท

7.นางคำนาง กุลวงศ์

8.นางหนูแดง โอสาร

9.นางศิรประภา สิมพา

10.นางโสภา ขมวดทรัพย์

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-03-21 09:52:26
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก