รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ คลินิกพิเศษ
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดระบบข้อมูล RIHIS-RRTTR
สถานที่ไปราชการ ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อ.เมือง จ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว กาญจนา เจริญกิจติกุล   เบอร์โทร 0971957778
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 24-03-2560  ถึง  24-03-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย ธนวัช คุยบุตร   เบอร์โทร 0921453900
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นายพงศธร ศรีนานนท์

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-03-16 08:54:08
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก