รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานการเงินและบัญชี
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจากการตรวบสอบพัฒนาคุณภาพบัญชี
สถานที่ไปราชการ ห้องประชุมทองกวาว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว สุภาวดี วิไชยวงศ์   เบอร์โทร 096728454
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 15-03-2560  ถึง  15-03-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 06:30:00
พขร นาย ประดิษฐ์ วาทโยธา   เบอร์โทร 0804060848
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสาวสะอาด จินดามล

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-03-14 15:28:51
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก