รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ กายภาพ
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมวิชาการกายภาพบำบัด
สถานที่ไปราชการ โรงแรมประจักษ์ตรา
ผู้ขอใช้รถ นางสาว พรสมัย เพื่อนรัมย์   เบอร์โทร 085-464091
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 10-03-2560  ถึง  10-03-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 17:00:00
พขร นาย ธนวัช คุยบุตร   เบอร์โทร 0921453900
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสาวเอมอร แพงมาลา

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-03-09 13:43:49
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก