รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ PCU
เรื่องที่ขอไปราชการ ไปประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร งานอนามัยสตรีและเด็กปฐมวัย ประเด็น การเฝ้าระวังมารดาตาย คัดกรองหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง ระบบส่งต่อและระบบสารสนเทศ
สถานที่ไปราชการ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อ.เมือง จ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง จันทลา เสริมทรง   เบอร์โทร 0868602038
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 08-03-2560  ถึง  08-03-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 17:00:00
พขร นาย ธนวัช คุยบุตร   เบอร์โทร 0921453900
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.-

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-03-07 15:36:24
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก