รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานประกัน
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
สถานที่ไปราชการ โรงแรมเจริญโฮเตล จ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาย พงษ์พันธ์ ทำมา   เบอร์โทร 136
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 04-12-2558  ถึง  04-12-2558
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:00:00
พขร นาย อารมณ์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นพ.ประพนธ์ เครือเจริญ

2.นส.สมบุญ ธนบดีวิวัฒน์

3.นายพงษ์พันธ์ ทำมา

4.นางกชพรรณ หนูทอง

5.นส.สุภาวดี วิไชยวงศ์

6.นส.มณีกานต์ สิงหรา

7.นางพูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2015-12-02 11:37:41
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก