รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ คลินิกพิเศษ
เรื่องที่ขอไปราชการ เข้าอบรมการบันทึกข้อมูลระบบรายงานยาเสพติด(บสต.)
สถานที่ไปราชการ ณ ห้องฟ้าหลวง ๒ โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว กาญจนา เจริญกิจติกุล   เบอร์โทร 0971957778
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 01-03-2560  ถึง  01-03-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสุวรรณา ร่มวาปี

ผลการอนุมัต ไม่อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-02-27 08:53:47
หมายเหตุ วันที่1-3 มีนาคม ไม่มี พขร.เนื่องจากช่างลาพักผ่อน จึงไม่มีคนขับรถพาเข้าจังหวัด

กลับสู่หน้าแรก