รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ PCU
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมิน TAI และการเขียน care plan ในผู้สูงอายุ
สถานที่ไปราชการ สสจ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว ภัสราภรณ์ คุยบุตร   เบอร์โทร 0952291187
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 27-02-2560  ถึง  27-02-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย ประดิษฐ์ วาทโยธา   เบอร์โทร 0804060848
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสุวรรณา ร่มวาปี

2.นางนันทภรณ์ วงคจันทร์

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-02-24 14:18:47
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก