รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ DPAC
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุม Care Plan ผู้สูงอายุ
สถานที่ไปราชการ สสจ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง มณีกานต์ สิงหรา   เบอร์โทร 0985840596
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 27-02-2560  ถึง  27-02-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:00:00
พขร นาย ประดิษฐ์ วาทโยธา   เบอร์โทร 0804060848
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางมณีกานต์ สิงหรา

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-02-24 11:35:10
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก