รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ PCU
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมรับนโยบาย และลงนาม MOU งาน รพ.สต.5 ดาว 5 ดี
สถานที่ไปราชการ โรงแรมเซ็นทารา อุดร
ผู้ขอใช้รถ นาง สุวรรณา ร่มวาปี   เบอร์โทร 0834153341
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 27-02-2560  ถึง  27-02-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 18:00:00
พขร นาย ประดิษฐ์ วาทโยธา   เบอร์โทร 0804060848
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-02-23 10:13:54
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก