รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ แพทย์แผนไทย
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุม case confererence แพทย์แผนไทยโซน 2
สถานที่ไปราชการ รพ.กุมภวาปี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว รัตนา คำราช   เบอร์โทร 0956693266
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 21-02-2560  ถึง  21-02-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 13:00:00 - 16:00:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต ไม่อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-02-20 13:50:36
หมายเหตุ ไม่มี พขร. ไม่มีรถไปส่ง

กลับสู่หน้าแรก