รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ COC
เรื่องที่ขอไปราชการ อบรมโครงการพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องระยะยาวและการดูแลผู้ป่วย palliative care
สถานที่ไปราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ห้องร่มโพธิ์ทอง๑
ผู้ขอใช้รถ นางสาว นวลจันทร์ สายถวิล   เบอร์โทร 099-742748
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 20-02-2560  ถึง  20-02-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย ธนวัช คุยบุตร   เบอร์โทร 0921453900
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นายสราวุธ ละชินลา

2.นายพงศธร สีนานนท์

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-02-17 14:14:51
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก