รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ อุบัติเหตุฉุกเฉิน
เรื่องที่ขอไปราชการ และการดูแลผู้ป่วยส่งกลับ 21-24 วันละ 2 คน ประชุมวิสัญญี 24
สถานที่ไปราชการ รพ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์   เบอร์โทร 0845196390
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 21-02-2560  ถึง  24-02-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 17:30:00
พขร นาย ประดิษฐ์ วาทโยธา   เบอร์โทร 0804060848
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นายวีระยุทธ

2.นางศ

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-02-17 10:03:21
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก