รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ กายภาพ
เรื่องที่ขอไปราชการ พาคนพิการ12คนเข้าร่วมงานคนพิการ
สถานที่ไปราชการ มหาวิทยาลัยสวนสุนันทาจ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว พรสมัย เพื่อนรัมย์   เบอร์โทร 0854640919
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 17-02-2560  ถึง  17-02-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:00:00
พขร นาย ธนวัช คุยบุตร   เบอร์โทร 0921453900
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.น.ส.พรสมัย เพื่อนรัมย์

2.คนพิการจำนวน12คน

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-02-15 15:23:04
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก