รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ อุบัติเหตุฉุกเฉิน
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุม sepsis
สถานที่ไปราชการ สสจ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง จันธิมา หันรุด   เบอร์โทร 0862381955
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 15-02-2560  ถึง  15-02-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 08:00:00 - 16:30:00
พขร นาย ธนวัช คุยบุตร   เบอร์โทร 0921453900
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสาวนภาพร พรหมโครต

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-02-14 15:52:13
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก