รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ PCU
เรื่องที่ขอไปราชการ อบรมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
สถานที่ไปราชการ โรงแรมเจริญโฮเต็ล
ผู้ขอใช้รถ นาง นันทภรณ์ วงคะจันทร์   เบอร์โทร 098-585913
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 14-02-2560  ถึง  14-02-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 17:30:00
พขร นาย ธนวัช คุยบุตร   เบอร์โทร 0921453900
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสุวรรณา ร่มวาปี

2.นางสมภาร คุยบุตร

3.นางสาวอริษา ทองศรี

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-02-10 14:02:59
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก