รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ DPAC
เรื่องที่ขอไปราชการ ขอรถไปประชุุม R2R NCD ที่ สสจ อุดร
สถานที่ไปราชการ สสจ อุดร
ผู้ขอใช้รถ นาง มณีกานต์ สิงหรา   เบอร์โทร 098-584059
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 08-02-2560  ถึง  08-02-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:00:00
พขร นาย ธนวัช คุยบุตร   เบอร์โทร 0921453900
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-02-07 16:29:07
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก