รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ อุบัติเหตุฉุกเฉิน
เรื่องที่ขอไปราชการ ECS
สถานที่ไปราชการ รร.ประจักษ์ตรา
ผู้ขอใช้รถ นาง พูนมณ๊ อุ่มสัมฤทธิ์   เบอร์โทร 0845196390
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 06-02-2560  ถึง  07-02-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 17:30:00
พขร นาย ธนวัช คุยบุตร   เบอร์โทร 0921453900
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นส.เอื้อมพร เวินชุม

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-02-01 09:41:27
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก