รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานผู้ป่วยนอก
เรื่องที่ขอไปราชการ ไปประชุมที่ สสจ.
สถานที่ไปราชการ สสจ.อุดร
ผู้ขอใช้รถ นาง ลดาวัลย์ ชุติมาโชติ   เบอร์โทร 0921378590
รถที่ให้บริการ กระบะเชฟ กฉ 9807
วันที่ใช้รถ 31-01-2560  ถึง  31-01-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 12:00:00 - 17:30:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-01-31 08:08:52
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก