รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ ห้องคลอด
เรื่องที่ขอไปราชการ เข้าร่วมโครงการติดตามประเมินผลการคลอดมาตรฐานในเขตบริการสุขภาพ ( ครั้งที่ 2 ) ของโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์
สถานที่ไปราชการ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง
ผู้ขอใช้รถ นาง รัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์   เบอร์โทร 0934679850
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 31-01-2560  ถึง  31-01-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 08:00:00 - 18:00:00
พขร นาย อาวุธ ศรีประเทศ   เบอร์โทร 0956639754
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางรัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์

2.นางกาญจนา อนุวงค์

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-01-24 10:33:52
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก