รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานผู้ป่วยนอก
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน CKD
สถานที่ไปราชการ สสจ อุดร
ผู้ขอใช้รถ นาง วัชรินทร์ หอมอ้ม   เบอร์โทร 0942848528
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 24-01-2560  ถึง  24-01-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 08:00:00 - 16:00:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นายแพทย์เดโชวัต พรมดา

2.นายสราวุธ ละชินลา

3.นางรุ่งทิพย์ สถาวรินทุ

4.นางพิสมัย เพื่อนรัม

5.นางวัชรินทร์ หอมอ้ม

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-01-23 14:11:25
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก