รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งาน it
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมวิชาการ การขึ้นทะเบียนทารกแรกเกิด
สถานที่ไปราชการ โรงแรมเจริญโอเต็ล อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาย พงศธร ศรีนานนท์   เบอร์โทร 151
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 24-01-2560  ถึง  24-01-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสาว พิมผกา กำหอม พยาบาลวิชาชีพ

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-01-23 11:37:23
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก