รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานพัสดุ
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคน people Excellence
สถานที่ไปราชการ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 1 สสจ.อด.
ผู้ขอใช้รถ นางสาว จิราพร วรางกูร   เบอร์โทร 088-571868
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 25-01-2560  ถึง  25-01-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นายยุทธนา พาฤทธิ์

2.น.ส.สมบุญ ธนบดีวิวัฒน์

3.น.ส.ผการัตน์ คำลือฤทธิ์

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-01-19 12:03:23
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก