รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ เภสัชกรรม
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมวิชาการการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)
สถานที่ไปราชการ โรงแรมเซนทาร่า
ผู้ขอใช้รถ นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ   เบอร์โทร 0813808638
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 20-01-2560  ถึง  20-01-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นพ.เดโชวัต พรหมดา

ผลการอนุมัต ไม่อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-01-19 09:57:14
หมายเหตุ ไม่มีรถและพขรติดราชการที่อุบล

กลับสู่หน้าแรก