รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ ตึกผู้ป่วยใน
เรื่องที่ขอไปราชการ ไปรับวิทยากร
สถานที่ไปราชการ โรงพยาบาลกุมภวาปี
ผู้ขอใช้รถ นาง สุจินดา คำด้วง   เบอร์โทร 093-193141
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 16-01-2560  ถึง  16-01-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 12:30:00 - 16:30:00
พขร นาย อารมณ์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.คุณปิ่นเพชร เอกสิงหชัย

2.คุณปรานต์พนิตา นาสูงชน

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-01-15 20:29:56
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก