รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ อุบัติเหตุฉุกเฉิน
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมหัวหน้าER
สถานที่ไปราชการ สสจ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์   เบอร์โทร 0845196390
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 20-01-2560  ถึง  20-01-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 18:00:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นส.สุภานี คุณมี

ผลการอนุมัต ไม่อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-01-12 15:37:57
หมายเหตุ รถติดไปราชการอุบล

กลับสู่หน้าแรก