รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ อุบัติเหตุฉุกเฉิน
เรื่องที่ขอไปราชการ ไปประชุม MM conference
สถานที่ไปราชการ ประชุมที่รพ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์   เบอร์โทร 0845196390
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 16-01-2560  ถึง  16-01-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 12:00:00 - 18:00:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นส.อภิญญา ใจห้าว

2.แพทย์หญิงปภัสรา ตาสุวรรณ์

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-01-12 15:33:21
หมายเหตุ เดินทางไปพร้อมกัน เวลา 7.30 น.

กลับสู่หน้าแรก