รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ DPAC
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาและส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงาน จังหวัดอุดรธานี ปี 2560
สถานที่ไปราชการ ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง นางมณีกานต สิงหรา   เบอร์โทร 0985840596
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 16-01-2560  ถึง  16-01-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสุวรรณา ร่มวาปี

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-01-12 13:45:50
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก