รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ คลินิกพิเศษ
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด เพื่อติดตามแผนการดำเนินงานโครงการฯ
สถานที่ไปราชการ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 สสจ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง เนตรณพิส มณีโชติ   เบอร์โทร 0973192959
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 11-01-2560  ถึง  11-01-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย อาวุธ ศรีประเทศ   เบอร์โทร 0956639754
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.น.ส.นวลจันทร์ สายถวิล

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-01-09 16:20:29
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก