รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ เภสัชกรรม
เรื่องที่ขอไปราชการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน
สถานที่ไปราชการ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 1 สสจ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาย เฉลิม๙ัย สถาวรินทุ   เบอร์โทร -
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 10-01-2560  ถึง  11-01-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 17:30:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.น.ส.ผการัตน์ คำฤาฤทธิ์

2.น.ส.มนต์ฤดี น้อยนิล (อสม.)

3.นางจินตนา โสดาวาปี (อสม.)

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-01-09 15:23:35
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก