รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานการเงินและบัญชี
เรื่องที่ขอไปราชการ เข้าร่วมประชุม LOI
สถานที่ไปราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว นางสาวสุภา วิไชยวงศ์   เบอร์โทร 0956728454
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 09-01-2560  ถึง  09-01-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 06:30:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นายธนโชติ คุยบุตร

2.นายพงษ์พัน ทำมา

3.นายเฉลิมชัย สถาวรินทุ

4.นางสาวสมบุญ ธนบดีวิวัฒน์

5.นางสาวจิราพร วรางกูร

6.นางวัชรินทร์ หอมอ้ม

7.นางสาวองุ่น รินทรึก

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-01-06 13:33:50
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก