รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานการเงินและบัญชี
เรื่องที่ขอไปราชการ ไปวางฎีกา
สถานที่ไปราชการ สำนักงานส่ธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว จันทิมา ส่วางวงค์   เบอร์โทร 0954103593
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 06-01-2560  ถึง  06-01-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 10:30:00 - 16:00:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-01-05 11:27:36
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก