รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ คลินิกพิเศษ
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมวิชาการมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ TO BE ศรีอุดรภายใต้นวัตกรรม 2 หนอง 1 บึง ดร เวียง เลย ครั้งที่ 1/2560
สถานที่ไปราชการ ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 สำสนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง เนตรณพิศ มณีโชติ   เบอร์โทร 097-319295
รถที่ให้บริการ กระบะเชฟ กฉ 9807
วันที่ใช้รถ 05-01-2560  ถึง  05-01-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.น.ส.นวลจันทร์ สายถวิล (ผู้ร่วมเดินทางอีก 10 คน)

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-01-04 09:56:45
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก