รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ อุบัติเหตุฉุกเฉิน
เรื่องที่ขอไปราชการ เครือข่ายSTEMI, การอบรมอาสาฉุกเฉินการแพทย์
สถานที่ไปราชการ รพ.อุดรธานี ,รพ.หนองวัวซอ
ผู้ขอใช้รถ นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์   เบอร์โทร 0845196390
รถที่ให้บริการ กระบะเชฟ กฉ 9807
วันที่ใช้รถ 26-12-2559  ถึง  26-12-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:00:00 - 18:00:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นส.ศศฺิธร สีหาใต้

2.อาสาฉุกเฉินการแพทย์หนองนกเขียน

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-12-23 11:26:54
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก