รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ คลินิกพิเศษ
เรื่องที่ขอไปราชการ ร่วมประชุมเพื่อดำเนินขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ(สสส.)
สถานที่ไปราชการ ห้องประชุมสายสัมพันธ์ชั้น2 ตึกกาชาด สสจ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง เนตรณพิศ มณีโชติ   เบอร์โทร 0973192959
รถที่ให้บริการ กระบะเชฟ กฉ 9807
วันที่ใช้รถ 27-12-2559  ถึง  27-12-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 12:00:00
พขร นาย อาวุธ ศรีประเทศ   เบอร์โทร 0956639754
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-12-22 10:30:05
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก